Cultuur In Beeld zoekt medewerkers om mee te helpen om ons cultureel patrimonium in beeld te brengen.
Schrijft u graag over wat er te doen is in ons Vlaanderen? Dan is dit mogelijk uw ding.
U komt terecht in een leuk team.. Interesse? mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Maatschappelijk

UGent wordt peter van 8 graven van oud-professoren op de Westerbegraafplaats

282662-Victor-Deneffe-4-189df9-large-1528784450.JPG

De Universiteit Gent ondertekent op 20 juni 2018 op de Westerbegraafplaats een overeenkomst met de Stad Gent voor het onderhoud van 8 historische grafmonumenten van oud-professoren. Sinds 1 november 2015 kunnen particulieren, verenigingen, bedrijven of overheidsinstellingen het peterschap opnemen van een grafmonument. Dat wil zeggen dat ze instaan voor het onderhoud van een graf dat uniek en waardevol is en waarin een bekende of minder bekende figuur begraven ligt.

 

 

200 jaar UGent

Eén van de aandachtspunten van de feestelijkheden in het kader van het 200-jarig bestaan van de Universiteit Gent in 2017, was het beter zichtbaar maken van de band tussen de universiteit en de openbare ruimte in de stad. De universiteit koppelt daar nu een vervolg aan door het opnemen van het peterschap voor een reeks opmerkelijke grafmonumenten van oud-professoren op de Westerbegraafplaats. Het betreft de graftekens van academici die zowel in de geschiedenis van de Universiteit Gent als van de stad een belangrijke rol hebben gespeeld, en die deel uitmaakten van één van de vier stichtende faculteiten van de universiteit, nl. de faculteiten Wetenschappen, Rechtsgeleerdheid, Geneeskunde en Letteren en Wijsbegeerte.

 

8 grafmonumenten

Het peterschap houdt in dat de universiteit de materiële zorg voor deze grafmonumenten opneemt. Maar zoals het een wetenschappelijke instelling past, werden deze graftekens ook aan een kunsthistorische analyse onderworpen. De resultaten van dit onderzoek worden gedeeld met de bezoekers van de Westerbegraafplaats via een gedenkplaatje met QR-code op. Bezoekers kunnen op die manier een bevattelijke digitale fiche raadplegen met meer informatie over deze grafmonumenten.

 

'Sinds de start van dit project hebben zich in totaal al zo’n 30 peters en meters opgegeven. Meestal zijn het particulieren maar ook het Sint-Janscollege dat naast het Campo Santo ligt, is peter van een graf. Het doet me deugd dat een instituut als de Gentse universiteit ook haar schouders onder dit project wil zetten en samen met vele andere wil zorgen voor het behoud van deze waardevolle graven. Ik hoop dat de UGent ook andere instellingen, verenigingen of bedrijven kan inspireren om een peter- of meterschap op te nemen.'

 

De grafmonumenten waarvoor de overeenkomst wordt ondertekend zijn van de volgende academici:

 
  • Auguste Wagener (1829-1896) Wagener was classicus en moraalfilosoof. Vanaf 1850 doceerde hij aan de Gentse universiteit Latijnse en Griekse letterkunde en hij was daarmee een van de grondleggers van de Gentse filologische school. Daarnaast was hij als liberaal voorman gedurende vele jaren Gents schepen van Onderwijs en Schone Kunsten.

           

  • Victor Deneffe (1835-1908) Deze sociaal bewogen oogarts streed in de tweede helft van de 19e eeuw onvermoeibaar tegen de trachoomepidemie, een oogziekte die vooral woedde in de armste lagen van de bevolking. Ze leidde vaak tot blindheid. Daarnaast was hij ook gepassioneerd door geschiedenis. Hij was stichtend lid van de Gentse Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde en speelde een voorname rol in de redding van het Gravensteen. Zijn verzameling oude chirurgische instrumenten maakt vandaag deel uit van de collecties van de Gentse Universitaire Musea (GUM).

           

  • Junius Massau (1852-1909) Hij was een ingenieur-wiskundige die internationaal naam maakte met bijdragen over beschrijvende meetkunde. Door de combinatie van theorievorming en praktische toepassingen werd hij een van de meest geciteerde auteurs uit zijn vakgebied. Massau, die als liberaal gemeenteraadslid in Gent ook politiek actief was, leverde ook belangrijke bijdragen aan de hervorming van het kiesrecht en de invoering van het proportionele kiesstelsel.

           

  • Polynice Van Wetter (1844-1925) Van Wetter was van 1867 tot 1914 professor aan de faculteit Rechtsgeleerdheid en later decaan van zijn faculteit. Daarna werd hij rector van de universiteit. Hij was een erkend specialist in het Romeins recht.

           

  • Albéric Allard (1834-1874) Ook hij was professor aan de Gentse faculteit Rechtsgeleerdheid, van 1866 tot zijn voortijdig overlijden in 1872. Hij was bijzonder beslagen in het burgerlijk recht en in de geschiedenis van het strafrecht.

           

  • Nicolas Dumoulin (1827-1890) Als arts en hoogleraar specialiseerde hij zich in de farmacologie en later in de interne geneeskunde. Hij was ook meermaals decaan van zijn faculteit en was sterk betrokken bij de verbetering van de artsenopleiding.

           

  • Julius Mac Leod (1857-1919) In 1887 werd hij benoemd tot hoogleraar in de Plantenkunde aan de faculteit Wetenschappen. Datzelfde jaar werd hij ook directeur van de universitaire Plantentuin, die onder zijn bestuur gevestigd werd in het Citadelpark.

           

  • Bertha De Vriese (1877-1958) Dr. Bertha De Vriese was de eerste vrouw die in Gent afstudeerde als doctor in de genees-, heel- en verloskunde. Ze was ook de eerste vrouwelijke onderzoeker aan de universiteit, in de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.
 

Op termijn wil de Universiteit Gent in samenwerking met de Stad Gent bijkomende grafmonumenten onder hun hoede nemen, om ook op die manier de band tussen stad en universiteit, en de geschiedenis die zij samen delen, verder onder de aandacht te brengen.

 

Didier De Wever

 
0
0
0
s2smodern

Actieplan maakt uitbouw Bijloke tot volwaardige kunstensite concreet

280793-262033-Bijloke_PhileDeprez-d22f9f-large-1508326405-06cef8-large-1527078565.jpg

De Bijlokesite is een cultuurplek in volle ontwikkeling. Zowel de Stad Gent als de vele culturele spelers op de site hebben de ambitie om de Bijlokesite te laten uitgroeien tot een coherente en inspirerende motor voor kunsten, erfgoed en stedelijke ontwikkeling. In een traject met alle spelers op de site werd gewerkt aan een visie op de toekomstige ontwikkeling van de site met daarbij ook een strategie, beheersstructuur en actieplan.

 

 

De historische Bijlokesite is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een culturele hotspot met een rijke verzameling aan grote en kleine culturele spelers, gaande van Muziekcentrum De Bijloke, de School of Arts en het STAM, Festival van Vlaanderen tot LOD, Gent Jazz, Symfonie Orkest Vlaanderen les Ballets C de la B en vele andere artistieke organisaties. De verschillende huizen op de site zijn stuk voor stuk sterke merken met een eigen werking en community, maar willen in de toekomst ook intensiever samenwerken op vlak van communicatie, organisatie en infrastructuurgebruik.

Gemeenschappelijke visie, strategie en actieplan voor de Bijlokesite

In oktober 2017 ondertekenden de culturele bewoners van de Bijlokesite een intentieverklaring om samen de schouders te zetten onder hun gemeenschappelijke toekomstdroom. De Stad Gent gaf vervolgens aan onderzoeksbureaus Endeavour en Miss Miyagi de opdracht de ambities en wensen van de Bijlokebewoners in een gemeenschappelijke visie rond de culturele, ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling te gieten en dit te concretiseren in een strategie, actieplan en beheersstructuur. Zij organiseerden tien gesprekken met de Bijlokebewoners. Bij die gesprekken ging het om het begrijpen en in kaart brengen van gebruikerspatronen, spanningsvelden en uitdagingen voor de bewoners apart en voor de site in het algemeen.

 

Waardenkader, gedeelde uitdagingen en ruimtevragen voor de site

Hoewel de spelers op de site onderling verschillen van activiteiten, doelpubliek en aanpak, kwamen ze zeer snel tot een gedeeld waardenkader. Het samengaan van zowel educatie, productie als presentatie van cultuur in combinatie met het erfgoed van de site en de werking van het STAM maakt de dynamiek op de site uitzonderlijk en uniek. De Bijlokesite is een rustplek in het hart van de stad en heeft tegelijk een internationale uitstraling en lokale verankering. Vanuit deze gedeelde waarden kon verder nagedacht worden over de uitdagingen en de toekomst.

 

De belangrijkste uitdagingen voor de toekomstige ontwikkeling van de Bijlokesite werden als volgt omschreven: hoe kan de fysieke en mentale bereikbaarheid van de site verbeterd worden - hoe kan de 'wayfinding' naar de verschillende functies op de site verbeterd worden - hoe kan de site beter 'opgeladen' worden - hoe kunnen ontmoetingen op de site gestimuleerd worden om zo een 'community' te creëren - hoe kan de relatie met het water versterkt worden - hoe kan de buurt beter betrokken worden - wat kan een gedeelde communicatie voor/over de site inhouden - wat kan een gedeelde programmatie inhouden - wat kan een gedeeld ruimtegebruik en facilitair beheer inhouden?

 

Organisatorische structuur

Uit gesprekken met de Bijlokebewoners kwam naar voren dat de eclectische mix van kunstdisciplines en -vormen (van onderwijs en onderzoek tot productie en presentatie) alle potentieel heeft om het uithangbord van de site te worden. De Bijloke als kunstensite zou een sterk merk kunnen worden naast en ter ondersteuning van de sterke merken van de spelers op de site. Er zal daarom intensiever worden ingezet op gezamenlijke communicatie en programmatie rond deze bijzondere keten van cultuur maken tot cultuur tonen. De Bijlokepartners willen samen een nieuwe vzw oprichten om het gemeenschappelijke project van de site zowel inhoudelijk als ruimtelijk te organiseren.

 

'De Bijlokesite moet een sterk merk worden met een gezamenlijke programmatie en communicatie. De mix aan kunstdisciplines en de keten van cultuur maken tot cultuur tonen zijn hierbij het uithangbord. In dit actieplan geven we concrete aanzetten om van de site één mooi geheel te maken, want het geheel kan zoveel meer zijn dan de som van de delen. Zo zou er een vzw moeten komen die alles coördineert. Ook over ruimtegebruik, toegang tot en beweging op de site moet worden nagedacht.

Behoefte aan ruimte & infrastructureel masterplan

In het luik 'ruimtelijk behoefenonderzoek' werden alle functies van de verschillende ruimtes onderzocht, en hoe deze historisch gegroeid zijn op de site. Er wordt in het eindrapport een analyse gemaakt van de huidige bezettingsgraad, en een aanduiding gegeven van de mogelijke optimalisaties. Er wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de ruimtebehoeften van de huidige Bijlokebewoners met 2030 als tijdshorizon. Er blijkt vooral nood aan bijkomende repetitie- en presentatieruimte tegelijk viel het ook op dat er nauwelijks onbenutte ruimtes zijn op de site.

 

De ruimtebehoefte en inhoudelijke visie zal daarom ook vertaald worden in een ruimtelijk masterplan als richtinggevend kader voor toekomstig ruimtegebruik en mogelijke renovatie- en nieuwbouwprojecten. In de komende maanden zal een studiebureau aan de slag gaan met de ideeën en visies van de spelers op de site om na te gaan waar hoe en tegen welke kostprijs de dromen werkelijkheid zouden kunnen worden. Dit infrastructurele masterplan zal tegen het einde van dit jaar klaar zijn.

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern

Muziekcentrum De Bijloke wordt concertzaal voor de 21ste eeuw

283347-Bijloke-3ceeb8-large-1529417380.jpg

Het Muziekcentrum De Bijloke is toe aan een grondige renovatie door het intensieve gebruik en de hoge kwaliteitsverwachtingen van het publiek. Het nodige budget hiervoor werd vrijgemaakt bij de Vlaamse Gemeenschap, de Stad Gent en de Nationale Loterij. Vandaag werd het definitieve plan voorgesteld en tegen eind 2019 zou de Bijloke een topzaal moeten zijn op het vlak van akoestiek en beleving.

 

 

Op 9 september 1988 speelde het Filharmonisch Orkest van Moskou het allereerste concert in de voormalige ziekenzaal van het Bijlokehospitaal. Het 13de-eeuwse gotische monument ging voortaan als concertzaal door het leven en werd de voorbije dertig jaar in verschillende fases grondig heringericht. Nieuwe architectuur verbond haar met de drie andere historische zalen, het Kraakhuis, het Auditorium en de Bibliotheek, en tot op vandaag vormt ze de kern van het Muziekcentrum. De nieuwbouw voorzag meteen ook in de noodzakelijke accommodatie voor artiesten en publiek.

 

Een internationaal bouwteam voor een internationaal georiënteerd Muziekcentrum

Door het intensieve gebruik en de hogere kwaliteitsverwachtingen van publiek en musici dringt zich vandaag een grondige renovatie op van de concertzaal en een optimalisatie van publieksstromen en –infrastructuur. Dankzij de steun van de Vlaamse Gemeenschap (Fonds voor Culturele Infrastructuur), de Stad Gent en de Nationale Loterij zullen deze noodzakelijke werken in 2019 plaatsvinden.

 

Na een internationale wedstrijd werd het project in juni 2017 toegewezen aan DRDH Architects uit Londen, in tijdelijke vennootschap met Julian Harrap Architects (restauratie), Arup Venue and Acoustics (theatertechnieken en akoestiek), ABT (stabiliteit) en RCR (technieken). A-RES (projectmanagement) vervolledigt het team. Vandaag is het definitieve ontwerp klaar en kunnen de voorbereidingen voor de uitvoering aangevat worden.

 

De specifieke kwaliteiten van de historische zaal vormen het uitgangspunt van dit ontwerp, dat het Muziekcentrum De Bijloke zijn positie als instituut van internationale allure, waar voorstellingen en artiesten van het hoogste niveau uit een breed spectrum aan muzikale genres worden ontvangen, nog verder moet versterken.

 

Optimale akoestiek en ideale zichtlijnen

Met het grootste respect voor de historische waarde, worden in het beschermde monument ingrijpende aanpassingen doorgevoerd en nieuwe elementen geïntegreerd, met als enig doel de actuele standaarden inzake akoestiek, toegankelijkheid, publiekscomfort en technische infrastructuur te bereiken.

 

Zo wordt de concertzaal met anderhalve meter uitgediept en wordt er een volledige nieuwe constructie in aangebracht, opgevat als een zorgvuldig geconstrueerd, akoestisch, houten instrument dat de bestaande ruimte stemt. Deze nieuwe invoeging heeft een uitgesproken architecturaal karakter en vormt een sterk element in dialoog met de architectuur van de bestaande zaal. Het podium wordt dichter bij het publiek geplaatst en omvat door een koor- of publiekstribune. Een houten lambrisering, ingenieuze reflectoren boven het podium en het bijkomende volume resulteren in een optimale akoestiek. De uitgediepte zaal en de parabolische helling zorgen niet alleen voor ideale zichtlijnen, maar ook voor de perfecte toegankelijkheid.

Ook buiten de zaal worden ingrepen doorgevoerd ter verbetering van de huidige publieksstroom, die tegelijkertijd mogelijkheden bieden voor toekomstige ontwikkelingen.

 

Aftellen tot 2019

Het is een beleidskeuze van de overheid om haar monumenten levend en functioneel te houden. Dit vergt blijvende zorg en investeringen. Dankzij deze renovatie zullen de stad Gent en de Vlaamse Gemeenschap er alvast binnen anderhalf jaar een topzaal bij hebben, state of the art op het vlak van akoestiek en beleving. De opstart van de bouwfase is voorzien in het voorjaar van 2019 en tegen het einde van datzelfde jaar moet ze voltooid zijn. Ondertussen concentreert het Muziekcentrum zijn kleinere concerten in het Kraakhuis en spreidt het zijn grotere activiteiten over de verschillende zalen en kerken van de stad.

 

We trachten met een toename van het Fonds voor Culturele Infrastructuur een inhaalbeweging te realiseren in de investeringen en renovatie van onze cultuurinfrastructuur, zowel in de grote huizen als in de kleine centra. Het bedrag dat we daaraan deze regeerperiode besteden is meer dan 140 miljoen euro. In de Bijloke injecteert de Vlaamse overheid 2,3 miljoen.

Gent is als Unesco Creative City of Music een echte muziekstad. Het is dan ook belangrijk dat we blijven investeren in onze muziekinfrastructuur. Deze verbouwing zal meer comfort brengen voor het publiek en zal de akoestiek verbeteren, waardoor de muziekliefhebber nog meer verwend zal worden.

 

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern

Tijdelijke sluiting Dienstencentrum Mariakerke wegens werken aan de balie

283204-3D-render-53a954-original-1529305407.JPG

De loketten van Dienstencentrum Mariakerke worden onder handen genomen om een betere dienstverlening in de toekomst mogelijk te maken. Vanaf 21 juni 2018 wordt het dienstencentrum daarom tijdelijk gesloten, maar in tussentijd kunnen bezoekers terecht in het dienstencentrum van Wondelgem. Onmiddellijk na de Gentse Feesten opent Dienstencentrum Mariakerke opnieuw de deuren.

 

 

Herinrichting loket Burgerzaken

De loketten van Dienstencentrum Mariakerke worden vanaf 21 juni onder handen genomen. De lange 'toonbank', waaraan je als bezoeker momenteel bediend wordt, zal vervangen worden door een balie met vier aaneengesloten loketten. Akoestisch absorberende tussenschotten zorgen ervoor dat de gesprekken met de medewerk(st)ers van de Stad Gent op een meer private manier kunnen gebeuren.

Daarnaast wordt er op sommige plaatsen opnieuw geschilderd en krijgt de parketvloer een opfrisbeurt.

Het unieke karakter van de onthaalruimte wordt echter behouden. Ook het bestaande ticketingsysteem blijft bestaan. De werken zijn, naast bovenstaande, vooral gericht op technische optimalisatie. De elektriciteits- en data-aansluitingen worden vernieuwd en er wordt een 'rode' telefoon geïnstalleerd, waardoor je met je vragen ook steeds bij Gentinfo terecht kan.

 

Tijdens de werken kunnen bezoekers terecht in het dienstencentrum van Wondelgem (Pieter Cieterslaan 28, 9032). Onmiddellijk na de Gentse Feesten opent Dienstencentrum Mariakerke opnieuw de deuren.

'Mariakerke is na Wondelgem, Drongen, Ledeberg en het hulpkantoor Muide-Meulestede, het vijfde dienstencentrum dat deze legislatuur gebruiksvriendelijker wordt gemaakt voor bezoekers én het personeel. In september opent ook nog het vernieuwde dienstencentrum van Zwijnaarde. Van de 11 dienstencentra werden er deze legislatuur dus meer dan de helft gerenoveerd en aangepast aan een modernere dienstverlening.' 

Foto = toekomstige balie

 

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern

De Stad Gent steunt de ontwikkeling van een 'ambulance-drone' met intentieverklaring

283205-foto-ambulance-drone-Living-Tommorrow-44255b-large-1529306225.jpg

In het kader van het Europese Smart Cities project ondertekent de Stad Gent, samen met een aantal gespecialiseerde partners, een intentieverklaring om onderzoek mogelijk te maken naar de ontwikkeling van een ambulance-drone. Ondanks een goed georganiseerd systeem van dringende geneeskundige hulpverlening overleeft in België momenteel minder dan 1 op 10 slachtoffers een hartaanval buiten het ziekenhuis. Uit eerder onderzoek blijkt dat drones tijdig een AED (Automatische Externe Defibrillator) en andere levensreddende medicatie naar de patiënt kunnen brengen, wat vele levens kan redden.

Een drone kan mensenlevens redden

Plotse cardiale dood door hartstilstand is een van de voornaamste redenen van overlijden wereldwijd. Men kan mogelijk veel levens redden - en de kwaliteit van overleven verbeteren - indien men in staat zou zijn om te defibrilleren binnen de eerste minuten na hartstilstand. Ondanks een goed georganiseerd systeem van dringende geneeskundige hulpverlening in België arriveren de hulpdiensten in slechts 50% van alle interventies binnen de eerste, cruciale minuten.

'Minder dan 1 op de 10 mensen die in België een hartstilstand krijgen buiten het ziekenhuis overleven die. Dat moet dringend beter. Drones zijn snel ter plaatse en kunnen zo mogelijk levens redden, ook in de Gentse regio.'

Het gebruik van een 'ambulance-drone' met ingebouwde defibrillator, medische 'gereedschapskist' en camera zou een aanzienlijke tijdswinst kunnen opleveren. Eerder onderzoek wees uit dat drones er in de meeste gevallen in zouden kunnen slagen om een AED (en andere levensreddende medicatie) naar de patiënt te brengen op minder dan 5 minuten. Bovendien kan de dispatcher van de noodcentrale via de camera volgen wat er gebeurt en de beller beter begeleiden.

De weg naar het ontwerp van een eerste prototype

Om het ontwerp van een prototype mogelijk te maken, moet aan meerdere technische en juridische voorwaarden voldaan worden. Deze technische conceptualisatie en prototype-ontwikkeling gaat vooraf aan de effectieve implementatie. Verschillende stakeholders verklaren te willen meewerken aan het primair onderzoekstraject dat zal focussen op de conditionele technische aspecten die nodig zijn alvorens men effectief kan overgaan tot veldtesten met een prototype.

 

Finaal is de bedoeling om te komen tot een werkbaar prototype dat beantwoordt aan alle operationele vereisten en dus inzetbaar wordt in effectieve veldtesten binnen de bestaande dringende geneeskundige hulpverlening in een duidelijk begrensde regio.

De Stad Gent ondertekent intentieverklaring

Door de intentieverklaring te ondertekenen, steunt de Stad Gent de doelstellingen van het onderzoeksinitiatief naar de ontwikkeling van een prototype ambulance drone. De Stad zal waar mogelijk ondersteuning bieden, maar partners met expertise ter zake nemen de leiding in de ontwikkeling van het prototype. De ondertekening van de intentieverklaring kadert binnen het European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities, cluster 'Urban Air Mobility'.

'De Stad Gent zette eerder al initiatieven op om de overlevingskans bij hartfalen te vergroten. In oktober en november 2017 organiseerden we reanimatieopleidingen in 10 Gentse wijken. Met het onderzoek naar de drone ambulance kan de dringende geneeskundige hulpverlening een hele belangrijke stap zetten. Gent is als 'slimme stad' enthousiast om daaraan te kunnen bijdragen.'

Partners

De Stad Gent, Spoedgevallen Universitair Ziekenhuis Gent, EMS Dispatch Centre 112 Eastern-Flanders, Universiteit Gent i-Know/ Faculty of Engineering and Architecture, Belgocontrol, Unifly, Euka, Airbus, TomorrowLab, Drone Think Do, European Aviation Safety Agency, BRC Belgian Resuscitation Council en Brandweerzone Centrum.

 

Didier De Wever

 
0
0
0
s2smodern

Spectaculair kranentransport langs de dokken

282837-Sobemai-kraan-2c5b93-original-1528878400.jpg

Op donderdag 21 juni 2018 arriveren twee oude havenkranen van de firma Euroports in de Oude Dokken. De grootste kraan, de ST1-kraan komt in het toekomstige Kapitein Zeppospark aan het Houtdok en zal dienst doen als uitkijkpunt van waaruit bewoners en bezoekers de volledige Oude Dokken tot aan de Dampoort kunnen overschouwen. De tweede, de Sobemai-kraan zal een plek krijgen aan het noordelijk uiteinde van de Kleindokkaai, en zal eveneens fungeren als uitkijkpunt, maar dan richting Voorhaven en Muide. Het spreekt voor zich dat dit uitzonderlijke transport van deze reuzen doorheen de haven en de stad niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Het uitgelezen moment dus om spectaculaire beelden te schieten.  

 

 

Spectaculair transport

Op woensdag 20 juni start transportfirma 'De Groote' uit Lochristi met de voorbereiding van het transport van de kranen naar de Oude Dokken. Ter hoogte van het Sifferdok wordt de bijna 70 meter hoge ST1-kraan op een varend ponton geplaatst en over het water naar de Oude Dokken getransporteerd. De dag erna wordt ook de Sobemai-kraan vanop het Grootdok richting Voorhaven en vervolgens richting Houtdok en Achterdok naar de Dokken vervoerd. Daar worden de kranen op het land gezet, en vervolgens met een speciale transportlader naar hun definitieve bestemming gebracht.  

Kranen met een verleden

De zogenaamde 'ST1-kraan' (of stukgoedkraan) weegt 370 ton, dateert van 1983 en is de hoogste van het kranenlandschap in de Oude Dokken. De kraan was eigendom van Euroports in de Gentse haven, maar werd vorig jaar aangekocht door de Stad Gent. Ondertussen kreeg deze kraan al een schilderbeurt. De ST1-kraan heeft een hijsvermogen van maar liefst 35 ton, en heeft meer dan 30 jaar dienst gedaan bij Euroports voor het laden en lossen van zowel stukgoed als bulkgoederen.

Ook de 'Sobemai-kraan' is aangekocht van Euroports. Deze kraan dateert van 1988 en weegt 150 ton. De Sobemai-kraan is een hydraulische evenwichtskraan, gemaakt volgens een Belgisch patent. Deze kraan werkte snel en precies. Door het lage energieverbruik en de snelle behandeling van goederen had de evenwichtskraan een hoog rendement.

'De Stad Gent wil het rijke havenverleden van de Oude Dokken laten voortleven in deze nieuwe wijk tussen de Dampoort en de Muide. De vier kranen die er nu al staan zijn nu aangevuld met deze twee historische kranen. Samen vormen ze een prachtig erfgoedlandschap dat rechtstreeks verwijst naar het maritieme verleden van dit gebied.'

 

283283-20180615_AV_ST1-met-Europese-vlag-5bdc75-original-1529392798.jpg

Officiële inhuldiging op dinsdag 26 juni om 16 uur

Het kranenproject in de Oude Dokken kan gerealiseerd worden dankzij de financiële steun van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Maar ook de voorbije jaren heeft Europa al heel wat geïnvesteerd in de herontwikkeling van de Oude Dokken. Zo subsidieerde EFRO ook de renovatie van de kaaimuren langs het Houtdok en de historische bakstenen bogen die geïntegreerd zullen worden in het Kapitein Zeppospark, de renovatie van de kaaimuren en aanleg van de woonbootsteigers in het Handelsdok en de renovatie van de kaaimuur langs het Achterdok. 

Uit dankbaarheid voor deze Europese steun, ging illustrator Kathy De Wit creatief aan de slag met een eigenwijze en 'Gentsche interpretatie' van de Europese hymne, die zij op de ST1-kraan zal schilderen. De onthulling van dit verrassende stukje poëzie vindt plaats op de officiële inhuldiging op dinsdag 26 juni om 16 uur samen met de buurtbewoners. In afwachting van de bouw van een publiek toegankelijk uitkijkplatform op de ST1-kraan, krijgen de aanwezigen die dag al de kans om de kraan te beklimmen, en 'in preview' te genieten van het spectaculaire uitzicht over de Oude Dokken.

 

In de loop van 2019 krijgt de ST1- kraan nog een uitkijkplatform, zodat bewoners en bezoekers de Oude Dokken tot aan de Dampoort kunnen overschouwen. De Sobemai-kraan krijgt in de loop van 2019 nog een unieke make-over, waarbij de kraan ingezet zal worden als 3D-graffiti kunstwerk.

 

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern